Obchodní podmínky - Reklamační řád - Cenové podmínky



OBCHODNÍ PODMÍNKY

Povinnosti a práva prodávajícího i kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami a platným novým Občanským zákoníkem, Zákon č.89/2012 Sb., (platnost od 1.1.2014).



Povinnosti a práva prodávajícího:

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu profesní oděvy na základě objednávky  z webových stránek internetové prodejny  www.djstyl.cz  nebo písemných objednávek, zaslaných na email djstyl@djstyl.cz. Zboží bude dodáno v prvotřídní kvalitě, velikosti dle přání zákazníka a nabízeného sortimentu, uvedeného na webových stránkách internetové prodejny www.djstyl.cz .

2. Prodávající nenese odpovědnost za výběr druhu a množství zboží, které uvedl kupující ve své objednávce.  Pokud se jedná o zboží označeném na internnetových stránkách SKLADEM, není problém s jeho vrácením nebo výměnou. Odstoupit od kupní smlouvy není možné u zboží šitého na zakázku, na základě měření zákazníka či s úpravami, které na skladovém výrobku nejsou. Jedná se o zboží přizpůsobené potřebám zákazníka. Proto je nutné vybrat oděv správně  a provést přesně měření postavy zákazníka. Při určování velikosti výrobku je možné prodávajícího kontaktovat telefonicky na 775209888 nebo emailem na djstyl@djstyl.cz a využít jeho zkušeností.

3. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně na základě dohody s kupujícím upravit.

4. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit a to především v případě pochybností o kupujícím, zejména týkajících se platební morálky kupujícího, nevyzvednutí dřívějších zakázek, nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti apod.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

6. Fakturované ceny zboží odpovídají cenám na webových stránkách internetové prodejny v době, kdy si zákazník zboží objednal. K drobným odchylkám výsledné ceny dochází rozdílným zaokrouhlováním cen webu a účetního programu firmy. Dále může jít o rozdílné posouzení poštovného. Web určuje poštovné podle předpokládané  váhy a mnohdy zařadí malý balíček  do vyšší cenové skupiny poštovného, než je pro nás standardní. Faktura vystavená webem je orientační, závazná je faktura vystavená firemním účetním programem.

7.  Dodací lhůty u zboží označeného na internetových stránkách SKLADEM, proběhnou většinou do týdne. Dodávka zakázky a zboží, které není běžně skladem trvají déle. Je třeba počítat se 14 dny. Podle výše uvedeného zákona musí být, pokud není dohodnuto jinak, objednané zboží dodáno zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pokud tak neučiní prodávající ani po výzvě kupujícího, je kupující oprávněn smlouvu ukončit.

 

Povinnosti a práva kupujícího:

1.Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační adresu a steně tak dodací adresu (na kterou má být objednané zboží doručeno).  Dále je povinen uvést svůj telefonní kontakt, který je důležitý pro doručení objednávky.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dopravu a expedici dle stanovených podmínek. Už při objednání zboží je kupující seznámen s orientační cenou zakázky.

3. Kupující je zcela zodpovědný za správný výběr zboží.Učiněním objednávky je spotřebitel vázán k provedení platby.

4. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení i bez udání důvodu. Jedná se však jen o zboží, které je na webových stránkách internetové prodejny označeno SKLADEM. Na vlastní náklady zajistí doručení nepoškozeného zboží prodávajícímu a ten mu po kontrole zboží vrátí celou platbu faktury. Odstoupit od  smlouvy však nelze u zboží šitého na zakázku buď podle měření zákazníka nebo s úpravami, které běžně na skladových výrobcích nejsou. Toto zboží nemůže být vráceno ani vyměněno. Proto je nutné vybrat velikost výrobku správně a provést přesně měření postavy zákazníka. Při určení velikosti výrobku je možné prodávajícího kontaktovat na telefonním čísle: 775209888 nebo emailem na djstyl@djstyl.cz  a využít jeho zkušenosti.

5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.



 

Objednávky:

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny  www.djstyl.cz  nebo písemnou formou na email djstyl@djstyl.cz  jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. V případě zboží vedeném SKLADEM nebo u drobných zakázek  se nevyžaduje k uzavření kupní smlouvy formální potvrzení objednávky. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemné potvrzení objednávky zasláním podepsané kupní smlouvy od kupujícího. V případě zboží vyráběného na zakázku či dodávaného na objednávku  nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod. se kupujícímu zasílá k potvrzení kupní smlouva, pokud není ve vzájemně uzavřené „Dlouhodobé kupní smlouvě“ uvedeno jinak.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, a to včetně expedičních a dopravních nákladů zde uvedených - pokud není ve vzájemně uzavřené nebo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

Zrušení objednávky, vrácení nebo výměna zboží:

1. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží či požádat o jeho výměnu do 14 dnů od doručení i bez udání důvodu, a to pouze v tom případě, pokud se jedná o zboží na webových stránkách internetové prodejny označené SKLADEM. Výměna nebo vrácení tohoto zboží je možná jen za předpokladu, že zboží bude vráceno neporušené, nebude poničené, špinavé nebo používané. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení (např.útržek z dobírkové nebo balíkové složenky, daňový doklad apod.). Po kontrole vrácené zásilky prodávající vrátí kupujícímu dle fakturace peníze neprodleně zpět buď bankovním převodem nebo poštou.

2. Kupující má právo zrušit nebo změnit odeslanou objednávku i v případě zboží objednaného na zakázku nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod., avšak je povinen zaplatit prodávajícímu dosud vzniklé celkové náklady zakázky (materiál, práce, režie) povýšené o 10% - a to do 17 dnů od zaslání faktury. Kupující v tomto případě předem souhlasí se smluvním penále 1% za každý den prodlení s platbou a bere na vědomí, že případné vrácení faktury (případně uplatňovaný pokus o smír či rozporování vyčíslení na faktuře) nemá odkladný účinek na požadovanou platbu ani na smluvní penále.

3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. Vrácení zboží kupujícím formou dobírky nebude přijato. Náklady na vrácení zboží zaplatí kupující.

4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:                             

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) změnila se výrazným způsobem cena

c) zboží je momentálně doprodáno                                                                                                                               

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem    dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).



Ochrana osobních údajů:

1. Kupující si je plně vědom toho, že svou registrací výslovně souhlasí , aby prodávající zpracovával (shromažďoval, používal) kupujícím poskytnutá osobní data pro plnění objednávek a ke svým marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující prodávajícímu až do odvolání.

2. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).

3. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího je nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a jsou použity pouze pro komunikaci s kupujícím a to k zajištění dodávky jeho objednávek.

4.Osobní údaje našich zákazníků nejsou použity k reklamním ani jiným marketingovým účelům. Výjimkou jsou právnické osoby, s jejich souhlasem mohou být základní údaje o nich použity k marketingovým účelům (např. reference).

 

Dodávka zboží:

1. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené při registraci, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné. Kupující si může zvolit osobní odběr na provozovně.                                                    

2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho fyzickým převzetím a zaplacením celé kupní ceny. Do té doby je kupující povinen řádně zboží převzít a chránit proti škodě                                                        

3. Ke každé zásilce je přiložen dodací list, v případě dodání na dobírku  je přiložena faktura-daňový doklad.

4. Prodávající je plátcem DPH.

 

Dodací lhůty:

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době.

2. Dodací lhůta u zboží označeného SKLADEM proběhne většinou do týdne, zakázky a zboží, které není běžně skladem trvají déle. Je třeba počítat se 14 dny. Podle výše uvedeného zákona musí být, pokud není dohodnuto jinak, objednané zboží dodáno zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pokud tak neučiní prodávající ani po výzvě kupujícího, je kupující oprávněn smlouvu ukončit.

 

Platební podmínky:

1.Jednotlivec - soukromá osoba: - platba v hotovosti nebo dobírkou při převzetí zboží (u zboží vedené skladem)  nebo  platba předem – zálohová faktura (při objednání zboží na zakázku)

2. Firma – právnický subjekt (konečný zákazník nebo prodejce OOPP):- platba v hotovosti při převzetí zboží nebo platba předem – zálohová faktura ( při objednání zboží na zakázku, u nových zákazníků nebo u zákazníků s problematickou platební morálkou apod.) - na fakturu se splatností 14 dní.

3.V jednotlivých a výjimečných případech mohou být platební podmínky v kupní smlouvě dohodnuty odlišně

4. Pokud kupující požaduje zboží na zakázku s úpravami, nápisy , logem apod., jsou cena a dodací podmínky stanoveny individuálně v cenové nabídce, kterou mu prodávající na základě jeho poptávky zašle.

5. V případě, že je kupující prodejce OOPP, zašleme mu velkoobchodní ceník s cenovými podmínkami pro velkoobchodníky.

 

Záruka:

1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu.

2. V případě, kdy kupujícím je právnická osoba, řídí se nároky kupujícího ze záruky za jakost režimem obchodního zákoníku.

3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím, které jsou v rozporu s všeobecnými zásadami; na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným  zacházením; resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. );  povětrnostními vlivy.

4. V případě, kdy kupujícím je soukromá osoba (kupující), řídí se nároky kupujícího dle zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku, platného od 1.1.2014.

5. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). . Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

 

Reklamace zboží:

Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy viz  Reklamační řád. Prodávající a kupující se za použití ustanovení. § 262, odstavec 1), zákona č.513/1991Sb (Obchodního zákoníku) dohodli, že není-li v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti výše uvedeným obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními v § 409 a následujícími.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2016

 


HomeHome

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně